KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 ( từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2023 )

Nội dung tệp đính kèm : KẾ HOẠCH số 250/KH-UBND Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 ( từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2023 )

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn