CÔNG VĂN Định hướng tuyên truyền tháng 11/2023

Xem nội dung chi tiết tại đây :  CÔNG VĂN số 342/CV-BTGTU Định hướng tuyên truyền tháng 11/2023

Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn