Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2023-2027

Xem nội dung chi tiết tại đây : Quy chế phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2023-2027

Nguồn: UBND thành phố