Công văn số 181 về việc thực hiện tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 181 về việc thực hiện tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Công văn 726 của Bộ Y tế về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh