Công văn số 183 của Thành ủy Bắc Kạn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 183 của Thành ủy Bắc Kạn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn