CÔNG VĂN số 2297/UBND-KT V/v thực hiện Thông báo kết luận của của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại thông báo số 297/TB-UBND ngày 25/10/2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2297/UBND-KT V/v thực hiện Thông báo kết luận của của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại thông báo số 297/TB-UBND ngày 25/10/2023

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn