CÔNG VĂN số 588/SNV-CCVC V/v Triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 588/SNV-CCVC V/v Triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2

Nguồn: Sở Nội vụ Bắc Kạn