Công văn V/v thông tin,tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại lần thứ IX

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 271-CV/BTGTU V/v thông tin,tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc Thông tin đối ngoại lần thứ IX

Nguồn: BTG Thành ủy