Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế V/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn