CÔNG VĂN Triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,thù địch lần thứ 3 năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 252-CV/BTGTU Triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,thù địch lần thứ 3, năm 2023

KẾ HOẠCH. THỂ LỆ CUỘC THI

Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy