CÔNG VĂN Tuyên truyền Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 947/CV-TU Tuyên truyền Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Nội dung tệp đính kèm : Đề cương tuyên truyền

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn