CÔNG VĂN Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 295/CV-BTGTU Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Đề cương- BTGTW tuyên truyền HN giữa nhiệm kỳ Khóa XIII

Nguồn: BTG Thành ủy