NGHỊ QUYẾT về việc dừng thực hiện Chủ trương đâu tư dự án Công viên dọc bờ kè bắc Sông Cầu, thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyNGHỊ QUYẾT số 137/NQ-HĐND về việc dừng thực hiện Chủ trương đâu tư dự án Công viên dọc bờ kè bắc Sông Cầu, thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Nguồn: HĐND thành phố