CÔNG VĂN V/v bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em và báo cáo các vụ liên quan

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 720/UBND-LĐTBXH V/v bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em và báo cáo các vụ liên quan

Nguồn: UBND thành phố