CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 722/UBND-VP tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 

Nguồn: UBND thành phố