CÔNG VĂN V/v chủ động ứng phó với mưa lớn

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1315/UBND-KT V/v chủ động ứng phó với mưa lớn

Nguồn: UBND thành phố