CÔNG VĂN V/v lựa chọn, lập hồ sơ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng từ Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1338/UBND-LĐTBXH V/v lựa chọn, lập hồ sơ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng từ Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố