KẾ HOẠCH Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Kạn đến năm 2025

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 184/KH-UBND Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Kạn đến năm 2025

Nguồn: UBND thành phố