CÔNG VĂN V/v Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 795/CV-TU Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn