CÔNG VĂN V/v phát động Cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn ” năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 5921/CV-BTC V/v phát động Cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn ” năm 2023

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn