CÔNG VĂN V/v phối hợp truyền thông về Chương trình xét, công nhận ” Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam ” năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 134/VHTT V/v phối hợp truyền thông về Chương trình xét, công nhận ” Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam ” năm 2023

Nguồn: Phòng VH-TT thành phố