CÔNG VĂN V/v tăng cường công tác QLNN về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1092/UBND- CATP V/v tăng cường công tác QLNN về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố

Nguồn: UBND thành phố