KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 215/KH-UBND Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023

Nguồn: UBND thành phố