CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 20/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1900/UBND-VHTT V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 20/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố