KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 216/KH-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Nguồn: UBND thành phố