CÔNG VĂN V/v tăng cường quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1298/UBND-KT V/v tăng cường quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn