CÔNG VĂN V/v thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý, nhân viên chăm sóc đi làm việc tại Nhật Bản

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1297/UBND-LĐTBXH V/v thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý, nhân viên chăm sóc đi làm việc tại Nhật Bản

(Gửi kèm Văn bản số 588/CQLLĐNN-VP ngày 03/5/2024 của Cục Quản lý lao
động ngoài nước). 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn