CÔNG VĂN V/v triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 của Bộ lao động- Thương binh và xã hội

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1293/UBND-LĐTBXH V/v triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 của Bộ lao động- Thương binh và xã hội

(Gửi kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội). 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn