CÔNG VĂN V/v thực hiện Kết luận số 54/KL-TW Ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư ( khóa XIII )

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1613/UBND-NV V/v thực hiện Kết luận số 54/KL-TW Ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư ( khóa XIII )

Nguồn: UBND thành phố