CÔNG VĂN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1746/UBND-TNMT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố