CÔNG VĂN V/v tổ chức thực hiện căng treo khẩu hiệu, cờ Tổ quốc; vệ sinh môi trường kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam ( 02/9 )

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN 1606/UBND-VHTT V/v tổ chức thực hiện căng treo khẩu hiệu, cờ Tổ quốc; vệ sinh môi trường kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam ( 02/9 )

Nguồn: UBND thành phố