CÔNG VĂN V/v triển khai hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 651/UBND-KT V/v triển khai hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ năm 2024

Nội dung tệp đính kèm : Công văn số 264/SKHCN-QLCNCN

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn