CÔNG VĂN số 639/UBND-VP V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 639/UBND-VP V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn