CÔNG VĂN V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 736/UBND-TCKH V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền 

  (Kèm theo Công văn số 3348/BTC-TCT ngày 29/3/2024 của Bộ Tài chính) 

Nguồn: UBND-TCKH thành phố Bắc Kạn