CÔNG VĂN V/v triển khai Luật giao dịch điện tử

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 7865/UBND-VXNV V/v triển khai Luật giao dịch điện tử

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn