CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 800/UBND-NCPC V/v triển khai thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

(Gửi kèm theo Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng
Chính phủ)

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn