CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Thông báo số 209/TB-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh Bắc kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1487/UBND-VHTT V/v triển khai thực hiện Thông báo số 209/TB-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh Bắc kạn

Nguồn: UBND thành phố