THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 105/ TB-UBND Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 

Nguồn: UBND Thành phố