CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem nội dung chi tiết tại đây CÔNG VĂN số 1589/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nguồn: UBND thành phố