CÔNG VĂN V/v thực hiện kết luận số 54 của Ban Bí thư khóa XIII theo chỉ đạo tại công văn số 837/CV-TU ngày 27/8/2023 của Thành ủy

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1588/UBND-VP V/v  thực hiện kết luận số 54 của Ban Bí thư khóa XIII theo chỉ đạo tại công văn số 837/CV-TU ngày 27/8/2023 của Thành ủy

Nguồn: UBND thành phố