CÔNG VĂN V/v truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 112/UBND-LĐTBXH V/v  truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Nguồn: UBND thành phố