CÔNG VĂN V/v tuyên truyền những lợi ích của việc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 809/CCTKV-NV V/v tuyên truyền những lợi ích của việc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Nguồn: Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới