CÔNG VĂN V/v tuyên truyền về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 215/CV-VHTT V/v tuyên truyền về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 11/9/2023
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của
Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển
bền vững đất nước trong tình hình mới

Nguồn: Phòng VH-TT thành phố Bắc Kạn