CÔNG VĂN Về việc triển khai thi hành Luật giá số 16/2023 QH15 ngày 16/9/2023 của Quốc hội 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 309/UBND-TCKH Về việc triển khai thi hành Luật giá số 16/2023 QH15 ngày 16/9/2023 của Quốc hội 

(Gửi kèm Luật số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội).

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn