QUYẾT ĐỊNH Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn kỳ 2019-2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 483/QĐ-UBND Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn kỳ 2019-2023

Nguồn: UBND thành phố Bắc kạn