KẾ HOẠCH Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 45/KH-UBND Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn