Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Quang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029

(backancity.gov.vn)- Chiều 26/4/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Dương Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Dương Quang

Nhiệm kì 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dương Quang đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; động viên Nhân dân phát huy nội lực, tích cực thi đua tăng gia lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Đồng thời, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền; nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đã tổ chức thực hiện đạt 12/12 chỉ tiêu lớn do Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đề ra.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Dương Quang đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết Đại hội

35 đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dương Quang ra mắt Đại hội

Tại Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới gồm 35 đồng chí. Hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 14 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Kỳ họp lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Dương Quang đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 03 đồng chí trong đó đồng chí Đặng Phú Lợi tái cử chức danh Chủ tịch, 01 đồng chí phó Chủ tịch và 01 đồng chí làm Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Dương Quang nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lý Thị Luân, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Thường trực khóa mới gồm 03 đồng chí

 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Dương Quang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết Đại hội với 06 chương trình hành động như: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước;  Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận; xây dựng khu dân cư đoàn kết. ấm no, hạnh phúc.

Minh Cường