Đại hội Đảng bộ quân sự thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thảo luận các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu số lượng Ban chấp hành khóa mới và bầu số lượng đại biểu dự đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng ủy CHQS thành phố Bắc Kạn đã tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QP- QSĐP. Cụ thể thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính tị tư tưởng, tổ chức rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Hàng năm tỷ lệ đảng vien hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 96% trở lên. Tổ chức Đảng đạt Trong sạch vững mạnh đạt 66,7% trở lên. Đảng ủy thực hiện lãnh đọa theo đúng quan điểm, nguyên tắc của Đảng, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Với 71 lượt đảng viên, 05 lượt chi bộ được kiểm tra đều không có đảng viên, tổ chức đảng vi phạm. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông qua việc quán triệt tốt các văn bản hướng dẫn, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, đơn vị đã chủ động tham mưu đề xuất, phối hợp với lực lượng an ninh thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục an ninh quốc phòng cho học sinh, sinh viên. Thực hiện phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 16,8%. DBĐV đạt 14,3%. Thực hiện tham gia 08 đợt các hoạt động chiến đấu trị an, phòng chống thiên tai lũ lụt, cháy rừng với hơn 1.000 lượt người. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Tổ chức bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 184 lượt đoàn viên ưu tú. Thực hiện chi trả các chế độ theo quyết định 62, quyết định 142 với số tiền gần 05 tỷ đồng, xây dựng 05 ngôi nhà tình nghĩa và khảo sát, quy tập 12 phần mộ liệt sỹ…

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn xác định hai khâu đột phá đó là: Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác QS- QPĐP. Nâng cao chất lượng huấn luyện rèn luyện, kỷ luật, tích cực xây dựng nền nếp chính quy, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và tham gia giao thông. Mục tiêu cụ thể, phấn đấu hoàn thành công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; Thực hiện giáo dục quốc phòng an ninh quân số đạt 99,5%. Công tác huấn luyện đạt 100% yêu cầu nội dung đề ra, trong đó 75 – 80% khá, giỏi. Phấn đấu giá trị thu bình quân 1,2 trệu đồng/người/năm. Đảm bảo đẩy đủ, đồng bộ VKTB kỹ thuật cho các nhiệm vụ, đơn vị an toàn tuyệt đối. Xây dựng 2/3 chi bộ và Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 80% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

Đại hội bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu 03 đại biểu dự đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI.