Đại hội điểm Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp cơ sở

Hiện nay, trên địa bàn phường Đức Xuân có hơn 100 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và thế hệ con cháu của họ sinh ra nhiều dị tật, nhiều gia đình có 2-3 con bị nhiễm chất độc hóa học. Để góp phần cùng Nhà nước chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những nạn nhân bị ảnh hưởng của chất độc da cam/đioxin, Ban vận động phường đã tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Hội nhằm tập hợp, đoàn kết, bảo vệ và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nạn nhân. Vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, động viên hội viên vượt khó, vươn lên hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về thảm họa da cam.

 

Các đại biểu dự Đại hội

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022.