Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với thành phố Bắc Kạn

Thời gian qua, thành phố Bắc Kạn luôn quan tâm công tác lãnh đạo, tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị. Đến nay 100% số chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Bên cạnh đó, thành phố Bắc Kạn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở cơ sở; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; tinh thần tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân có cải tiến rõ rệt.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nghiêm Phú Cường nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đã đạt được, thành phố Bắc Kạn cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết. Khi phát hiện những vi phạm, có biểu hiện về suy thoái cần uốn nắn, điều chỉnh và xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, các chi uỷ, đảng uỷ cần nhìn nhận và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định, hiệu quả.